Zend een zogenaamde veertiendagenbrief

Om aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke kosten is het, in het geval uw debiteur een particulier is, noodzakelijk om uw debiteur minimaal één brief te sturen met daarin de waarschuwing dat u de zaak uit handen gaat geven en dat uw debiteur dan kosten zal moeten betalen. De kosten dienen exact berekend in de brief te worden vermeld.

Debiteur straat +huisnummer postcode + plaats

Plaats, datum

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij maan ik u aan om binnen een termijn van veertien dagen, welke termijn ingaat op de dag nadat u deze brief heeft ontvangen, het openstaande bedrag van €…….,-  te betalen.

Ik wijs u er op dat de Hoge Raad heeft bepaald dat de rechter in verstekzaken tot uitgangspunt mag nemen dat de brief op de tweede dag na verzending is bezorgd, waarbij een zondag, maandag of officiële feestdag niet meetellen als tussenliggende dag of dag van bezorging.

Als u niet heeft betaald binnen deze termijn, zullen wij aanspraak maken op de buitengerechtelijke incassokosten conform artikel 96 lid 2 onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Deze incassokosten bedragen €………,- *

Hoogachtend,

——
* u dient zelf het bedrag uit te rekenen op basis van onderstaande staffel en in te vullen

* indien u geen b.t.w. kunt verrekenen, dient het bedrag vermeerderd te worden met 21 % b.t.w.

De buitengerechtelijke kosten worden berekend als volgt:

15% over de eerste €2.500,- van de vordering met een minimum van € 40,- 10% over de volgende € 2.500,- 5% over de volgende €5.000,- 1% over de volgende €190.000,- 0,5% over het meerdere tot een maximum van € 6.775,- Het verdient aanbeveling om deze brief aangetekend, dan wel zowel per gewone post als per e-mail, te verzenden zodat de debiteur niet kan ontkennen deze brief ontvangen te hebben

Overige tips
  • Wacht niet te lang met incasseren. Hoe langer u wacht, hoe kleiner de kans op succes
  • Neem telefonisch contact op met uw debiteur
  • Vraag tijdig juridisch advies. Als u al in een vroeg stadium advies vraagt, en de zaak daardoor juridisch goed aanpakt, kunt u veel tijd en (juridische) kosten uitsparen. Bovendien zijn de zaken dan sneller opgelost. De advieskosten zijn dan ook beperkt of zelfs nihil.